-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
1801 1811 1821 1831 1841 1851 1861 1871 1881 1891

 

1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Aartselaar

Waarschijnlijk wordt dit jaar de (nieuwe) Heimolen opgericht op het Heyken in Aartselaar. Het is de enige windmolen van dit type die nu nog overblijft in de streek.

Boom

De parochie Boom valt onder de bevoegdheid van het bisdom Mechelen. E. Van Minderhout wordt als pastoor aangesteld (tot 1803).

Tijdens de gemeenteraad wordt J.B. Spillemaeckers als onderwijzer van de lagere scholen aangesteld.

Hingene

Petrus Josephus De Munter wordt gemeentesecretaris van Hingene (tot 1816).

Liezele

Frans Van Acoleyen wordt burgemeester van Liezele (voor één jaar).

Mariekerke

Judocus De Clercq (°1753 Mariekerke) wordt burgemeester van Mariekerke (tot 1807).

Sint Amands

Sint Amands gaat van het bisdom Gent naar het bisdom Mechelen.

Willebroek

Jacobus Peeters wordt notaris in Willebroek (tot 1851).

België - Franse bezetting

2029 jongelingen uit het Departement der Twee Neten worden opgeroepen voor inlijving in het Franse leger. 1680 van hen komen niet opdagen, en leven ondergedoken.

Bisdom Antwerpen

15 aug: door het Concordaat met de paus, wordt het bisdom Antwerpen afgeschaft en wordt het beheer van het oude bisdom overgenomen door het Aartsbisdom Mechelen.

Deze toestand is echter een oplossing voor de priesters, die tot nu toe weigerden om de eed af te leggen. Uiteindelijk komen er in België maar 5 bisdommen. Vicaris-generaal Stevens blijft de organieke artikelen van het concordaat bestrijden!

Benoeming van de eerste 4 officiële postboden in het arrondissement Antwerpen.

Jan Baptist David (°25 jan 1801 Lier +24 mar 1866 Leuven), priester, taal- en geschiedkundige, ijvert voor het in ere herstellen van de Nederlandse taal in België.

Nederland - Staatsgreep

18 SEp: 3de staatsgreep geleid door de Franse bevelhebber Augerau, en 3 leden van het Uitvoerend Bewind.

Buiten het Wetgevend Lichaam wordt een nieuwe staatsregeling voorgesteld aan de grondvergaderingen. De vergadering verwerpt het voorstel, maar doordat de afwezigen worden beschouwd als pro-stemmers, wordt de nieuwe regeling aanvaard. Bepalingen:

1. het Wetgevend Lichaam heeft slechts stemrecht over wetsontwerpen en wordt gekozen volgens censuskiesrecht.

2. er komt een staatsbewind, bestaande uit 12 leden.

3. de oude provinciegrenzen worden opnieuw ingesteld.

Eigenlijk komt dit systeem neer op de toestand van voor 1795, waarbij een groot deel van de voormalige regenten opnieuw een bestuursfunctie zullen bekleden.

26 dec: de brieven van Oraniënstein, waarin Willem V van Oranje zijn onderdanen ontslaat van hun verlplichtingen tegenover hem als stadhouder. Met deze daad hoopt Willem V om van Napoleon gebieden in Duitsland te krijgen.

Jacob Janszoon Kramers (°1802 Dordrecht +1869 Gouda), Nederlands lexicograaf en onderwijzer. Hij schrijft o.a. "Algemeene Kunstwoordentolk" en "Nouveau dictionnaire français-hollandais et hollandais-français".

1801

Duitsland - Fechner - Herder - Jacobi - Lortzing

Gustav Theodor Fechner (°1801 +1887), psycholoog en filosoof. Hij verricht baanbrekend werk in de experimentele psychologie.

Bartholomäus Herder (°1744 +1839), Duits boekdrukker, sticht het Herder Verlag in Freiburg. Dit bedrijf geeft "Der Grosse Herder", een encyclopedie.

Moritz Jacobi (°1801 +1874), Duits natuurkundige. Vanaf 1837 verblijft hij in Sint Petersburg, waar hij in 1839 de galvanoplastiek uitvindt.

Albert Lortzing (°1801 +1851), Duits componist. Hij schrijft opera's zoals "Zar und Zimmermann" en "Der Wildschütz". Vaak schrijft hij naast de muziek ook de teksten.

Frankrijk - Metriek Stelsel - Jacquard - Littré

15 aug: Napoleon sluit een Concordaat met de paus, wat leidt tot een nieuwe kerkelijke organisatie van bisdommen en zelfstandige parochies.

2 nov: in Frankrijk wordt het metriek stelsel als wettelijk verplicht verklaard.

Consul Napoleon Bonaparte stelt het "Legioen van Eer" (Légion d'Honneur) in, een Franse ridderorde.

Joseph Marie Jacquard (°1752 +1834), Frans wever, brengt zijn jacquard-machine op de markt. Met deze machine kan elk gewenst patroon geweven worden. De machine wordt bestuurd met ponskaarten.

Emile Littré (°1801 +1881), Frans taalkundige, die "Dictionnaire de la lange française" schrijft.

Groot Brittannië - Act of the Union

1 jan: er komt een einde aan het Ierse parlement - Ierland wordt een deel van Groot Brittannië (tot 1921).

Rusland - Alexander I

Tsaar Alexander I (tot 1825) (°1777). Hij neemt deel aan de Coalitieoorlogen tegen Napoleon (1805-1807)

Tsaar Alexander I voert in 1812 de Russisch-Franse Oorlog, en ontwerpt in 1815 de Heilige Alliantie.

USA - President Jefferson

Thomas Jefferson (°13 apr 1743 Shadwell VA +4 jul 1826 Monticello VA) wordt president van de Verenigde Staten (tot 1809). Hij is één van de sleutelfiguren bij het samenstellen van de onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten in 1776.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom - Willebroek

13 feb: Willebroek en Kontich verliezen hun status als kantonhoofplaats. Boom blijft kantonhoofdplaats.

21 feb: oprichting van het Vredegerecht in Boom.

9 sep: in een verslag staat dat Boom 15 bakkers, 5 maalders, 3 stijfselfabrikanten en 11 brouwers van bier en azijn heeft.

Bornem

Charles de Marnix koopt een groot deel van het verloren domein van Bornem terug, en komt opnieuw in het kasteel wonen. Hij wordt later burgemeester van Bornem.

Pater Thomas Wilson, overste van het abdijcollege in Bornem, verkoopt den Dilft aan J. Spackman-Hill. Door huwelijk met een katholieke vrouw raakt deze laatste in onmin met zijn familie, en verhuist uit Engeland naar Bornem. Doordat het eigendom in de Boerenkrijg volledig is afgebrand, is het onbewoonbaar als de nieuwe eigenaar het wil betrekken. Het Engelse gezin trekt tijdens de verbouwingswerken in bij burgemeester Raparlier van Bornem.

Liezele

Jacobus Van Aken wordt burgemeester van Liezele (tot 1814).

Puurs

Henri Vandevijver (°Puurs) wordt vrederechter in het kanton Puurs (tot 1815). Jean-Charles Van de Walle (°Gent) wordt griffier van het kanton (tot 1840).

Nederland - Engeland

27 mar: als gevolg van de vrede van Amiens - hier tussen de Republiek en Engeland - wordt onderstaande overeengekomen:

1. de Republiek krijgt alle koloniën terug, met uitzondering van Ceylon.

2. het Huis van Oranje-Nassau krijgt schadeloosstelling voor de verloren bezittingen en ambten. In Duitsland krijgen zij daardoor bezit over Fulda, Corvey, Weingarten en Dortmund.

Van Lennep

Jacob van Lennep (°24 mar 1802 Amsterdam +25 aug 1868 Oosterbeek), Nederlands schrijver van historische romans, zoals "Ferdinand Huyck" en "De Pleegzoon".

1802

Duitsland - Grotefend

Georg Friedrich Grotefend (°9 jun 1775 Münden +15 dec 1853 Hannover), Duits taalkundige, schrijft een verhandeling over de ontcijfering van het spijkerschrift, gevonden in Persepolis.

Frankrijk - Vrede van Amiens

25 mar: met Engeland.

Dumas - Hugo - Lacordaire

Alexandre Dumas Père (°1802 +1870), schrijver van historische romans. Bekendste werken zijn "Les trois Mousquetaires" en "Le Comte de Monte-Cristo".

Victor Hugo (°1802 +1885), Frans schrijver die romantisch werk brengt. Hieronder dichtbundels ("La légende des Siècles"(, romans ("Les Misérables") en drama's ("Cromwell").

Henri Dominique Lacordaire (°1802 +1861), Frans dominicaans predikant. Hij herstelt de Dominicaner orde in Frankrijk, en is ook bekend om zijn "Conférences" in de Notre Dame van Parijs.

Rusland - Alaska

Alexander Andrejevitsh Baranov verschuift de handelsmissie voor pels van Kodiak naar Fort Archangelsk bij Sitka. Het fort wordt verwoest door een aanval van de Tlingit Indianen.

Viet Nam - Gia Long

Ngyuen Anh verenigt Annam (nu: Viet Nam). Hij wordt tot keizer Gia Long gekroond, en is daarmee de stichter van de Nguyen dynastie, die tot 1830 aan de macht blijft.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom

De gemeenteraad van Boom besluit om op maandag een wekelijkse graanmarkt in te stellen. Reden hiervoor is de wekelijkse behoefte van 500 hectoliter granen voor de jenever- en bierbrouwers.

Petrus Bal wordt pastoor van Boom  (tot 1815).

Bornem

Joannes Baptist Cammaert (°1775 +1810) opent notariaat Cammaert in Bornem (tot 1810).

De parochie Bornem valt nu onder het bisdom Mechelen, en de dekenij van Puurs.

Breendonk

In Breendonk wordt de parochie van Sint Leonardus opgericht. Tot dan toe behoorde het gebied bij de parochie van Puurs.

Eikevliet

In Eikevliet wordt de zelfstandige parochie Sint Lambertus opgericht. Er stond al wel een kapel (14de eeuw).

Oppuurs - Snoy

Philip Ghislain Snoy d'Oppuers en zijn echtgenote Maria Alexis leggen de eerste steen van de heilige Joannes- en Amanduskerk van Oppuurs. De toren zal in 1825 worden afgewerkt.

Oppuurs krijgt de onafhankelijke parochies Sint Jan en Sint Amandus. De naam van de tweede parochie is eigenlijk afkomstig van de aartsbisschop van Mechelen, monseigneur Jean Armand de Rocquelaure, maar wordt door de inwoners tot Amandus gemaakt.

Puurs

De Sint Pieter parochie van Puurs wordt hoofdkerk van de dekenij.

België - Napoleon

18 jul: Napoleon Bonaparte (°Ajaccio Corsica 15 augustus 1769 +Longwood Sint-Helena 5 mei 1821) reist door België (tot 1804). Hem moet worden nagegeven dat hij geen moeite spaart om de Schelde weer vrij te krijgen van de Nederlanders, en de bedrijvigheid in de haven van Antwerpen weer op gang te willen trekken.

Nederland - Engeland

De oorlog met Engeland laait weer op. Het gevolg is dat koloniën opnieuw door de Engelsen worden bezet.

1803

Duitsland - Klaproth - von Liebig

Martin Klaproth (°1743 +1817), Duits scheikundige, ontdekt cerium.

Justus von Liebig (°1803 +1873), Duits scheikundige. Zijn onderzoek richt zich op de landbouwchemie. Hij vindt ook geconcentreerd vleesextract uit (bouillonblokjes) en chloroform.

Frankrijk

Napoleonistische oorlogen (1803-1815) -

Fulton - Mérimée

Robert Fulton (°14 nov 1765 Little-Britain +24 feb 1815 New York), Amerikaans ingenieur, experimenteert op de Seine met een nieuw type stoomboot. Het schip kent in Frankrijk echter geen succes.

Prosper Mérimée (°1803 +1870), Frans schrijver van historische romans en novelles, waaronder "Mateo Falcone", "Colomba" en "Carmen".

Oostenrijk - Doppler

Christian Doppler (°1803 +1853), natuurkundige verklaart het dopplereffect.

USA - Louisiana

De Verenigde Staten kopen Louisiana Territory van Frankrijk. Hierdoor wordt de grens van het land verlegd van de Mississippi naar de Rocky Mountains.

Zwitserland - Eedgenootschap

Aargau (AG), Graubünden (GR), Sankt Gallen (SG), Thurgau (TG), Ticino / Tessin (TI) en Vaud / Waadtland (VD) sluiten aan bij het Zwitsers eedgenootschap (Confederatio Helvetica - CH).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom - Huizentelling

De dorpskom van Boom telt 344 huizen.

Hingene - d'Ursel

Wolfgang Guillaume d'Ursel sterft. Zijn zoon en opvolger Charles Joseph is gehuwd met Louise Ferrero-Fieschi, prinses van Messerano.

Charles d'Ursel (°1777 Brussel +1860) wordt burgemeester van Hingene (tot 1811). Later neemt hij dit ambt opnieuw op (van 1830 tot 1860). In de Franse periode is hij bovendien meier van Brussel.

Oppuurs

Joannes De Decker wordt burgemeester van Oppuurs (tot 1807).

Willebroek

Joannes Baptist Ermens wordt pastoor van de Sint Niklaasparochie in Willebroek (tot 1835).

België - Code Napoleon

21 mar: de Code Napoleon wordt ingevoerd, waardoor de principes van de Franse revolutie zullen worden toegepast. Hierbij:

*absolute vrijzinnigheid van rechtsspraak

* individualiteit

* gelijkheid voor de wet

* het ouderdomsrecht en d privileges worden afgeschaft

* het eigendomsrecht wordt gevrijwaard

Nederland - Napoleon

15 sep: keizer Napoleon van Frankrijk (°Ajaccio Corsica 15 augustus 1769 Longwood Sint-Helena 5 mei 1821) onderhandelt in Keulen en Parijs met zijn gezant Schimmelpenninck, over de invoering van een eenhoofdig bewind in de Republiek. Op die manier kan hij makkelijker op steun rekenen van de legers van de Republiek, in de strijd met Engeland.

1804

Duitsland - von Schiller - Jacobi - Feuerbach

Johann Christoph Friedrich von Schiller (°10 nov 1759 Marbach +9 mei 1805 Weimar), Duits dichter en denker, schrijft het toneelstuk "Wilhelm Tell".

Karl Gustav Jacobi (°1804 +1851), Duits wiskundige. Zijn onderzoek richt zich op de elliptische functies en differentiaalvergelijkingen.

Ludwig Feuerbach (°1804 +1872), Duits filosoof. Aanvankelijk is hij een volgeling van Hegel, maar later komt hij tot het materialisme. Hij beschouwt de godsidee als een produkt van de menselijke voorstellingen en wensen, en beïnvloedt Marx en Engels. Een werk van hem is "Das Wesen des Christentums".

Egypte - Mehemed Ali

Mehemed Ali (°1769) wordt onderkoning van Egypte (tot 1849).

Frankrijk - 1ste Keizerrijk

18 mei: het 1ste Keizerrijk van Frankrijk wordt uitgeroepen.

2 dec: Napoleon I Bonaparte (°15 aug 1769 Ajaccio +5 mei 1821 Longwood, St. Helena) kroont zichzelf keizer van Frankrijk (tot 1814).

Louis Antoine Henri van Bourbon Enghien wordt op bevel van Napoleon in Ettenheim DE opgepakt, en te Vincennes doogeschoten wegens vermeende deelneming aan een samenzwering.

Haïti - Dessalines

1 jan: Jean-Jacques Dessalines (°1760 Goudkust +17 okt 1806 Haïti), negerslaaf en rebellenleider, verdrijft de Fransen en roept de onafhankelijke republiek Haïti uit.

Oostenrijk -

Oprichting van het Rijnverbond

Frans II legt de Duitse keizerskroon neer. Hij verheft Oostenrijk tot keizerrijk als reactie op het Franse keizerrijk van Napoleon.

Frans II wordt Frans I van Oostenrijk (tot 1835).

Rusland - Glinka

Mikhaïl Glinka (°1804 +1857), Russisch musicus die de nieuwe Russische School sticht. Hij schrijft o.a. de opera "Het laven voor de Tsaar".

Het nieuwe Fort Archangelsk bij Sitka wordt gesticht, om vandaaruit de pelshandel te controleren.

USA - Hawthorne

Nathaniel Hawthorne (°1804 +1864), Amerikaans letterkundige die verhalen schrijft met symbolische strekking, zoals "The Scarlet Letter".

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hingene - d'Ursel

25 sep: geboorte van Jean Charles Marie Léon d'Ursel. Hij is later een tijdje de kamerheer van koning Willem I, en huwt met madeleine Marie Sophie gravin d'Harcourt. Een tweede huwelijk gaat hij aan met zijn schoonzuster Marie Henriette d'Harcourt.

Ruisbroek - Hof ter Zielbeke

De kinderen en kleinkinderen van Joannes Carolus de Labistraete (°25 jan 1715 Antwerpen +17 sep 1803 Antwerpen) x Anna Martina de Proli worden door de Franse administratie verplicht het domein Hof ter Zielbeke openbaar te verkopen (om de successierechten te kunnen betalen).

22 jul: de openbare verkoop gebeurt bij akte verleden door notaris Guilielmus de Pauw uit Ruisbroek, en Hof ter Zielbeek gaat voor 29.629,62 frank over op jonker Nicolaus Antonius Jacobus Diercxens (°15 okt 1765 Antwerpen). Hij is advokaat in Mechelen, en de zoon van Jacobus Joannes Diercxens x Maria Anna Coolman. Hij huwde in 1796 in Antwerpen met Anna Carolina Josephina de Broëta (°2 mei 1774 Antwerpen +18 dec 1807 Antwerpen).

België - Geefs - Ledeganck

Willem Geefs (°10 sep 1805 Borgerhout +19 jan 1883 Schaarbeek), Vlaams beeldhouwer, vooral bekend om de standbeelden, o.a. dat van  "Leopold I" in aan de Congreszuil in Brussel.

Karel Lodewijk Ledeganck (°9 nov 1805 Eeklo +19 mar 1847 Gent), Vlaams dichter ("De drie Zustersteden").

Nederland - Schimmelpenninck

29 apr: Rutger Jan Schimmelpenninck (°Deventer 31 oktober 1761 +Amsterdam 15 februari 1825), de gezant voor Frankrijk in de Republiek, brengt de voorstellen van Napoleon mee, en legt deze via het Staatsbewind voor en op aan de kiezers. Het geringe aantal kiezers dat opkomt, keurt de nieuwe bepalingen goed:

1. de uitvoerende macht komt toe aan een raadspensionaris, die over tal van soevereine rechten zal beschikken. Deze pensionaris wordt benoemd voor 5 jaar door het Wetgevend Lichaam. Uiteraard wordt Schimmelpenninck in deze functie geplaatst!

2. het Wetgevend Lichaam van 19 leen, wordt benoemd door de raadspensionaris (!), maar de benoemingen zullen later worden overgenomen door de Departementele Besturen. Het Wetgevend Lichaam zal stemmen over wetsontwerpen.

Schimmelpenninck trekt bekwame ministers aan.

Gogel voegt de algemene belastingen in. Als gevolg van deze nieuwe maatregel, wordt het kadaster opgericht.

1805

Frankrijk - Slag bij Austerlitz

2 dec: ook de Driekeizersslag genoemd. Napoleon I van Frankrijk behaald de zege op Frans II van Duitsland (= ook Frans I van Oostenrijk) en Alexander I van Rusland.

Afschaffing van de Republikeinse kalender.

In Parijs wordt de Académie Celtique gesticht.

Duitsland - Van Beethoven

Ludwig van Beethoven (°17 dec 1770 Bonn +26 mar 1827 Wenen), Duits componist, voltooit de 3de Symfonie "Eroica".

Groot Brittannië - Hamilton

21 okt: slag van Trafalgar.

William R. Hamilton (°1805 +1865), Engels wiskundige, die belangrijk werk verricht op het domein van de differentiaalvergelijkingen.

Einde van het Heilige Roomse Rijk

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem

Charles Ghislain de Marnix (°1780 Rollencourt FR +1832 Bornem) wordt burgemeester van Bornem (tot 1836). Hij is de 8ste graaf van Marnix.

Lippelo - Hof ter Moortere

Dorothea barones Snoy wordt eigenaar van het Hof ter Moortere (tot 1833).

Ruisbroek

Petrus Joannes De Pauw (°1782 Ruisbroek) wordt gemeentesecretaris van Ruisbroek (tot 1819).

Nederland - Schoolwet - Napoleon

25 feb: de definitieve schoolwet van Van der Palm en Van der Ende wordt ingevoerd, waarmee de openbare school de regel wordt.

Verder worden in Nederland regelingen getroffen wat betreft de posterijen, de spelling en medische opleiding.

9 apr: Willem V Batavus van Oranje (°'s-Gravenhage 8 maart 1748 +Brunswijk 9 april 1806), sterft in Oraniënstein.

Lodewijk Napoleon Bonaparte (°Ajaccio 2 september 1778 +Livorno 25 juli 1846) wordt koning van Holland (tot 1810), nadat Schimmelpenninck (in woede) zijn ambt heeft neergelegd.

Napoleon eist nl. het ontslag van Schimmelpenninck, in verband met de plannen die Napoleon maakt voor een Continentaal Stelsel. De Nederlandse delegatie wordt gedwongen om Napoleon te smeken om zijn broer Lodewijk Napoleon aan te stellen tot koning!

23 jun: Lodewijk Napoleon (°1778) en zijn vrouw Hortense de Beauharnais (de stiefdochter van Napoleon Bonaparte) doen hun blijde intrede in Den Haag. Hij kiest achtereenvolgens residentie in Den Haag, Het Loo, Amsterdam - waar het stadhuis voor die gelegenheid koninklijk paleis wordt - en Haarlem.

Koningin Hortense van Holland (tot 1810) (°1783 +1837) is een dochter van generaal Beauharnais en Joséphine, die later met Napoleon I trouwt. Zelf huwde ze in 1802 met Lodewijk Napoleon. In 1810 echter scheidde ze van hem. Ze is de moeder van Napoleon III.

De kiezers hebben zich niet over deze regeringswisseling kunnen uitspreken; het Wetgevend Lichaam behoudt maar weinig invloed.

nov: ook Holland moet zich houden aan het Decreet van Berlijn.

1806

Duitsland - Slag bij Jena

14 okt: 16 Duitse vorsten stichten onder leiding van vorst-aartsbisschop von Dalberg de Rijnbond. Dit betekent het einde van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie en de basis voor Duitsland.

Decreet van Berlijn

nov: Hiermee wordt het Continentaal Stelsel ingevoerd.

In deze periode (1806 - 1808) wordt "Des Knaben Wunderhorn" gepubliceerd, een verzameling volkspoëzie die door Achim von Arnim en Clemens Brentano werd bijeengebracht.

Frankrijk - Bonaparte

Lodewijk Bonaparte (°4 sep 1778 +1846) komt op de troon. Hij is een broer van Napoleon I, en is gehuwd met Hortense de Beauharnais. De veroveringen van Napoleon betekenen het einde van het Romeinse Rijk (HRR).

Italië - Sicilië

Koning Ferdinand van de Beide Siciliën (°1759 +1825) wordt door de Fransen verdreven uit Napels. Hij keert terug in 1815.

Groot Brittannië - Mill

John Stuart Mill (°1806 +1873), Engels wijsgeer, staatshuishoudkundige en positivist. Hij schrijft o.a. "Principles of political economy".

Rusland - Alaska - von Kotzebue

De Duitser Otto Von Kotzebue verkent de Kotzebue Sound, in opdracht van Rusland.

Spanje - Ferdinand VII

Ferdinand VII op de troon.

USA - Maury

Matthew Maury (°1806 +1873), Engels zeeofficier en meteoroloog. Hij is de grondlegger van de nautische meteorologie.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Blaasveld

11 mei: Marie Henriette Octavie Ghislaine gravin van Maldegem (°11 aug 1787) huwt met Charles Joseph Ghislain graaf de Lalaing. Door dit huwelijk wordt Blaasveld eigendom van het geslacht de Lalaing, graven van Hoogstraten.

Petrus Apers (°3 okt 1750 Blaasveld +4 okt 1807) volgt zijn vader op als koster, echter voor korte tijd.

Gabriel Franciscus Van der Kinderen (°1 okt 1768 Hingene +10 mei 1852) wordt de nieuwe koster (tot 1841).

Mariekerke

Paul Heymans (°1772 Sint Amands) wordt burgemeester van Mariekerke (tot 1857).

Ruisbroek - Hof ter Zielbeke

Na het overlijden van Anna Carolina Josephina de Broëta, komt jonker Nicolaus Antonius Jacobus Diercxens (°15 okt 1765 Antwerpen) met zijn 2 kinderen Francisca Antonia en Antonius Josephus op het kasteel Hof ter Zielbeke wonen.

Willebroek - Helman

1 okt: Philip Louis Joseph Helman (°1 dec 1749 Brussel +1 okt 1807 Brussel) overlijdt in Brussel. Hji wordt in Willebroek begraven.

Nederland - Leiden

12 jan: in Leiden ontploft een kruitschip, waarbij 150 mensen sterven. Naar aanleiding van deze gebeurtenis toont Lodewijk Napoleon zich erg bekommerd om zijn "nieuwe" onderdanen.

1807

Frankrijk

Andoche Junot hertog van Abrantès (°1771 +1813), Frans veldheer en adjudant van Napoleon in de eerste coalitieoorlog in Italië bezet Portugal (tot 1808).

Groot Brittannië - Fulton

Groot Brittannië verbiedt de handel in negerslaven.

De eerste stoomboot (Fulton).

Osmaanse Rijk - Moestafa IV

Sultan Moestafa IV (°1779 Constantinopel +1808 Constantinopel) neemt met de steun van de reactionairen het bewind waar voor enkele maanden. Hij is een zoon van Abdul-Hahmid I. De nieuwe sultan, Mahmoed II laat Moestafa vermoorden.

Pruisen

Koning Frederik Willem III van Pruisen verliest in de 4de Coalitieoorlog bijna de helft van zijn land.

USA - Robert E. Lee - Longfellow

Robert Edward Lee (°1807 +1870), Amerikaans legeraanvoerder. Hij is opperbevelhebber van de Zuidelijken in de Amerikaanse Burgeroorlog.

Henry Wadsworth Longfellow (°1807 +1882), Amerikaans dichter en vertolker van Europese literatuur.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein-Brabant

Overstromingen.

Blaasveld

Franciscus Van der Poorten wordt pastoor van Blaasveld (tot 1818). Een jaar later wordt hij bedreigd met gevangenis, omdat hij na de eredienst de gebeden voor Napoleon niet wil zingen.

Boom

Het Vredegerecht van Boom wordt overgebracht naar Kontich.

Lippelo

Frans Jan Nuten wordt burgemeester van Lippelo (tot 1830).

Oppuurs - Snoy

Idesbald Snoy (°1777) wordt burgemeester van Oppuurs (tot 1830).

Ruisbroek

Jonker Nicolaus Antonius Jacobus Diercxens (°15 okt 1765 Antwerpen) wordt burgemeester van Ruisbroek (tot 1818). Hij vraagt aan de onderprefect van Mechelen dat Willebroek weilanden zou afstaan omdat de arme bewoners van Ruisbroek meer nood hebben aan die grond. Zijn vraag wordt echter negatief beantwoord.

Sint Amands

Joannes Baptist Van Campenhoudt (°1773 Brussel) wordt burgemeester van Sint Amands (tot 1830).

België - Geefs

Jozef Geefs (°23 dec 1808 Antwerpen +9 okt 1885 Antwerpen), Vlaams beeldhouwer, vooral bekend om de ruiterstandbeelden, o.a. dat van "Godfried van Bouillon" in Brussel en dat van "Leopold I" in Antwerpen.

Nederland - Corporatiewet

30 jan: door deze wet - ingediend door minister van Financiën Isaäc Jan Alexander Gogel (°Vught 10 december 1765 +Overveen 13 juni 1821) - worden de gilden effectief opgeheven, op grond van de staatsregeling van 1798.

De Rentebetaling op de staatsschuld wordt stopgezet (dank zij Goldberg gaan men niet over tot tiërcering, waardoor de staatschuld tot een derde zou worden herleid, maar niet kwijtgescholden).

4 mei: oprichting van de Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten in Amsterdam. Dit wordt later de Koninklijke Academie.

In Den Haag wordt de Koninklijke Bibliotheek opgericht, net als de verschillende Rijksmusea voor schilderkunsten en natuurwetenschappen.

Naar aanleiding van overstromingen toont Lodewijk Napoleon zich bekommerd om zijn onderdanen.

1808

Denemarken - Frederik IV

Koning Frederik IV van Denemarken regeert (tot 1839).

Frankrijk - Daumier

Honoré Daumier (°1808 +1879), schilder, karikaturist en beeldhouwer.

Groot Brittannië - Manning

Henry Manning (°1808 +1892), Engels godsgeleerde. Hij is de eerste anglicaanse geestelijke. In 1851 wordt hij katholiek, in 1865 aartsbisschop van Westminster en primaat van Engeland, en in 1875 kardinaal.

Indonesië - Java

Daendels wordt gouverneur-generaal van Java, en legt daar een grote postweg aan.

Spanje - Frankrijk

Onafhankelijkheidsoorlog (tot 1814) – Napoleon I bezet Spanje en zet zijn broer Jozef op de troon. Dit gebeurt met de hulp van de latere koning Ferdinand VII van Spanje, die zijn vader koning Karel IV dwingt om af te treden.

In plaats van daarbij zelf op de troon te komen, wordt hij door Napoleon naar het kasteel van Valençay afgevoerd.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom

De onderpastoor Quarteer stopt met lesgeven. Hij wordt vervangen door P.F. De Bie.

Bornem - J. Spackman-Hill

J. Spackman-Hill krijgt de opdracht om zich als krijgsgevangene naar Verdun te begeven, onder de heerschappij van Napoleon. Zijn goederen in Bornem worden in beslag genomen. Graaf Karel de Marnix treedt op als bemiddelaar en schrijft een getuigschrift ten voordele van de ex - Engelsman. De Engelsman moet naar Verdun, de goederen worden in beslag genomen, maar niet verkocht.

Puurs

Petrus Jacobus Maes (°1789 Puurs +1834) wordt gemeentesecretaris van Puurs (tot 1834).

België - Napoleon

Doordat Napoleon strijd levert met de paus, neemt zijn populariteit in "het katholieke België" flink af. De bisschoppen verzetten zich (o.a. Maurice de Broglie, bisschop van Gent), wat blijkt uit een enquête van Réal.

Nederland - Engeland

1 feb: invoering van het Crimineel Wetboek in het koninkrijk. Het moderne strafsysteem is gebaseerd op de Code Napoléon.

aug-dec: de Engelsen voeren een invasie uit op Walcheren, in de tijd van de 5de coalitieoorlog.

C.F. Van Maanen voert een wetboek in, dat volledig is gebaseerd op de Code Napoléon.

Instelling van de constitutionele adel.

1809

Duitsland - Mendelssohn-Bartholdy

Felix Mendelssohn-Bartholdy (°1809 +1847), Duits musicus. Hij componeert romantische werken voor orkest en piano, en ook kamermuziek. Bekend van hem zijn o.a. het oratorium "Paulus" en "Midsommernachtstraum".

Frankrijk - Baron Haussmann

Georges Eugène baron Haussmann (°1809 +1891), Frans staatsman. Volgens de inzichten van Napoleon III verfraait en verbouwt hij Parijs.

Groot Brittannië - Gladstone - Darwin

William Ewart Gladstone (°1809 +1898), staatsman. HIj wordt meerdere malen eerste minister, ijvert voor de liberale hervormingen en voor de vrijheid van de katholieken in Engeland en in Ierland.

Charles Robert Darwin (°1809 +1882), natuuronderzoeker, grondlegger van de evolutieleer.

Oostenrijk - von Metternich - Hofer

Vorst Klemens von Metternich (°1773 +1859), Oostenrijks staatsman, wordt minister van Buitenlandse Zaken onder keizer Frans I (tot 1821).

Andreas Hofer (°1767 +1810), vrijheidsheld uit Tirol leidt de opstand tegen Beieren en de Fransen.

Rusland - Gogol

Nicolaj Vasiljevitsh Gogol (°1809 +1852), Russisch schrijver van blijspelen ("De Revisor") en novellen ("De Mantel").

USA - President Madison

James Madison (°16 mar 1751 Port Conway VA +28 jun 1836 Montpelier VA) wordt president van de Verenigde Staten (tot 1817).

Zweden - Finland - Karel XIII

Koning Karel XIII van Zweden regeert (tot 1818). Nog ditzelfde jaar moet hij Finland afstaan aan Rusland.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein-Brabant - Bezoek Napoleon

28 apr: keizer Napoleon reist vanuit Brussel via het Kanaal naar Willebroek tot in de Rupel. Hier schouwt hij de "oorlogsbodems" die in de rivier voor anker liggen. Na de schouwing reist hij over de weg verder naar Antwerpen.

Blaasveld - Kasteel Bel Air

Bouw van het kasteel Bel Air, op de grond van de pachthoeve Briart, in opdracht van Charles Dutrieu. Het doet dienst als jachtslot en als buitenverblijf.

Oppuurs

Jacques Van Acoleyen volgt zijn voorganger op in notariaat De Decker in Oppuurs (tot 1819).

Willebroek

24 apr: geboorte van Eduard Jacobus Jan Peeters (°24 apr 1810 Willebroek +19 mar 1871 Willebroek).

België - Bezoek Napoleon - Dechamps - Malou

Napoleon bezoekt België nu voor de 3de keer. Zijn echtgenote aartshertogin Maria Louise van Oostenrijk (°Wenen 12 december 1791 +Rome 17 december 1847) vergezelt hem.

Victor August Dechamps (°1810 Melle +1883 Mechelen), kardinaal, in 1865 bisschop van Namen, vanaf 1867 aartsbisschop van Mechelen en in 1875 kardinaal.

Jules Malou (°1810 +1886), Vlaams staatsman. Hij is later voor langere tijd hoofd van de conservatieve partij.

Nederland

mar: Zeeland en de gebieden ten zuiden van de Waal en de Merwede worden bij Frankrijk ingelijfd. Aan de grenzen worden douaniers opgesteld, en er komt een Frans bezettingsleger.

16 mar: Napoleon en broer Lodewijk Napoleon verbieden alle Hollandse Handel met Engeland.

1 jul: als Holland bij Frankrijk dreigt te worden ingelijfd, moet Lodewijk Napoleon zijn koningstitel afgeven ten behoeve van zijn zoontje Karel Lodewijk Napoleon. Hij vertrekt als graaf van St. Leu naar Bohemen.

9 jul - het Decreet van Rambouillet: hierdoor wordt Holland officiëel bij Frankrijk ingelijfd. Charles-François Lebrun van Piacenza (°1739 1824), wordt gouverneur-generaal van Holland (tot 1813), en Amsterdam wordt uitgeroepen tot 3de hoofdstad van het keizerrijk (Frankrijk). Baron d' Alphonse wordt intendant van Binnenlandse Zaken en Gogel wordt intendant van Financiën.

Vanaf nu wordt streng toegekeken op de uitvoering van het Continentaal Stelsel, de tiërcering van de staatsschuld en de conscriptie.

Geboorte van Marianne der Nederlanden (°9 mei 1810 Berlijn +29 mei 1883 Voorburg), dochter van Willem I. Ze huwt later met Albrecht van Pruisen.

1810

Frankrijk - Marie-Louise - Appert

Marie-Louise (+1847) wordt keizerin van Frankrijk (tot 1814). Ze is een dochter van keizer Frans I van Oostenrijk, en de tweede vrouw van Napoleon I.

Appert (°1750 +1841) vindt de methode uit om groenten te steriliseren.

Mexico - Spanje - Hidalgo

Priesters Miguel Hidalgo y Castilla (°1753 +1811) en José Maria Morelos leidde in Mexico een opstand van de Indianen, de creolen en de mestiezen, tegen het koloniale bewind van Spanje. Hiermee begint de onafhankelijkheidsstrijd, die tot 1821 zal duren.

Oostenrijk - Hofer

Andreas Hofer (°1767 +1810), vrijheidsheld uit Tirol wordt op bevel van Napoleon in Mantua doodgeschoten.

Polen - Chopin

Frédéric Chopin (°1810 +1849), musicus en componist.

Portugal - Herculano

Alexandre Herculano (°1810 +1877), Portugees schrijver. Hij maakt vooral romantische poëzie, en schrijft historische romans (o.a. de "Geschiedenis van Portugal").

Zweden

Koning Karel XIII van Zweden benoemt de Franse maarschalk Bernadotte tot opvolger en erfgenaam.

Laatste wijziging 03-06-2007 - Nieuwe iconen
13-05-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl