-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 00  21  41  61  81

 

81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    81

Brittanniė

In zuidwest Schotland komen plaatselijke groepen in opstand tegen de Romeinse bezetter. De opmars van het leger onder leiding van Gnaius Julius Agricola (°13 juli 40 +23 augustus 93) wordt afgeremd door de rebellie. Zo onderdrukt hij o.a. de Damonii en de Novantae.

Romeinse Rijk - Domitianus

Keizer Titus Flavius Domitianus (°51 +96) komt aan de macht (tot 96), en volgt hiermee zijn broer Titus Flavius Vespasianus (°30 december 39 +13 september 81) op.

De keizer legt beperkingen op aan de Christenen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    82

Brittanniė

Gnaius Julius Agricola (°13 juli 40 +23 augustus 93) trekt door het gebied van Fife in Schotland. Hij verslaat de Venicone.

Een aantal stammen verenigen zich onder leider Calgacus, en komen in opstand tegen de Romeinse bezetter. Ze vallen de Romeinse soldaten 's nachts aan.

Romeinse Rijk - Domitianus

De echtgenote van keizer Domitianus, Domitia Longina (°±53 +126/130)  krijgt van haar echtgenoot de eretitel Augusta (verhevene).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Germanen - Romeinse Rijk

Keizer Titus Flavius Domitianus bestrijdt de Chatten (in Zuid Duitsland) en vervolgt de christenen. Er wordt werk gemaakt van een "grens" die over 550 km loopt van Rheinbrohl (aan de Rijn) tot Regensburg (aan de Donau). Langs de grens worden duizend wachttorens gebouwd, en honderd forten.

83

Romeinse Rijk - Domitianus

De regering van keizer Titus Flavius Domitianus komt neer op despotisme. Hij maakt zelf aanspraak op de titel "Dominus et Deus".

Hij verbant zijn vrouw Domitia Longina, nadat ze een affaire heeft gehad met Paris, een acteur. Deze laatste wordt in opdracht van de keizer geėxecuteerd.

Romeinse Rijk - Schotland

De Romeinen verslaan onder leiding van Gnaius Julius Agricola (°13 juli 40 +23 augustus 93) de Caledoniėrs in de buurt van Mons Graupius in het noorden van Schotland.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    84

Romeinse Rijk - Brittanniė

De vloot van Gnaius Julius Agricola (°13 juli 40 +23 augustus 93) vaart rond Brittanniė. Uiteindelijk komt het Britse rijk ten val. De Romeinen leggen een muur aan op de grens met Schotland: de muur van Hadrianus.

Romeinse Rijk - Domitianus

Keizer Domitianus roept Gnaius Julius Agricola terug naar Rome, waar de laatste als held wordt onthaald. De keizer ziet Agricola echter als rivaal, en hij promoveert Agricola weg naar de Romeinse provincie Syria.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Germanen

In deze periode worden de limes van Odenwald opgericht, een grens die het Romeinse Rijk moet beschermen tegen invallen van de Germanen.

De provincie Germania Superior wordt gesticht, in het noorden begrensd door de Rijn. Colonia Claudia Agrippinensium (later: Keulen) wordt de hoofdstad.

85

Martialis

Marcus Valerius Martialis (°Bilbilis Spanje 15 maart 40 +Bilbilis Spanje ±103) schrijft een verzameling satirische epigrammen.

Moesiė (Serviė)

Keizer Domitianus slaat een inval van de Daciėrs in Moesiė af.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    86

Romeinse Rijk - Pius

19 sep: geboorte van Antoninus Pius (°19 september 86 +7 maart 161). In 138 wordt hij geadopteerd door Titus Aurelius, en wordt hij keizer Antoninus Augustus Pius.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    87

China - Kushan

Een ambassadeur van de Indische Kushan komt aan in hoofdstad Luoyang.

Begin van de Oostelijke Han Dynastie.

Daciė

Koning Decebalus regeert (tot 106).

In een veldslag tegen de Daciėrs leiden de Romeinse legers een grote nederlaag.

Griekenland - Ptolemaeus

Geboorte van Claudius Ptolemaeus (°Ptolemais Hermii - Egypte +Alexandriė 150). Hij ontwikkelt tot astroloog, astronoom, geograaf, wiskundige en muziektheoreticus.

Romeinse Rijk - Brittanniė

De Romeinen beslissen om hun plan om heel Brittanniė te veroveren, op te geven.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    88

China

Keizer Han Hedi (°79 +13 februari 105) van de Han Dynastie. Hij volgt zijn vader Han Zhangi (°57 +88) op.

Afschaffing van het staatsmonopolie op de winning van ijzererts en zout.

Christendom

Paus Clemens I (Clemens Romanus) (°Rome +Chersonesos 99/101) volgt Anacletus I op. Hij is een leerling van Petrus.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Germanen

De legers van keizer Domitianus kunnen een opstand onderdrukken in de provincie Germania Superior.

89

China

Jaar 1 van de Yongyuan tijd van de Han Dynastie.

Constantinopel

Plutarchus (°46 +>120) wordt patriarch van Constantinopel. Hij volgt Polycarpus op.

Daciėrs

Keizer Domitianus stuurt het 13de Gemina legioen naar Daciė. De legers van keizer worden verslagen door de Daciėrs in het gebied dat nu Roemeniė heet. Domitianus wordt gedwongen om een verdrag te ondertekenen met koning Decebalus van de Daciėrs.

Pannonia

De stad Aquincum (later: Budapest) wordt gesticht aan de Donau.

Romeinse Rijk

Gaius Plinius Caecilius Secundus de Jongere (°Como 61/62 +114) wordt Queastor (tot 90).

In Rome geeft keizer Domitianus de opdracht dat de filosofen de stad moeten verlaten.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Germanen

Mogontiacum (later: Mainz) wordt de hoofstad van de provincie Germania Superior.

Colonia Claudia Agrippinensium (later: Keulen) is de hoofdstad van de provincie Germania Ulterior.

90

Zuidelijk Aziė

De Shaka trekken rond deze tijd zuidelijk Aziė binnen.

Romeinse Rijk

Keizerin Julia Titi van Rome (°65 +90) - geboren als Flavia Julia en dochter van Titus - overlijdt na een abortus. Deze laat ze uitvoeren omdat ze zwanger is van haar oom keizer Domitianus.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    91

China

De Han verslagen de Xiongnu - een volksstam van de Hunnen in Mongoliė. Die worden hierdoor naar het westen verdreven.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Germanen

De Marcommannen, de Quaden en de Iazygen vallen het Romeinse Rijk binnen.

92

Palestina - Libanon

Koning Herodes Agrippa II (°27 +92) van Palestina en Libanon overlijdt. Hij regeerde sinds 50, en is de laatste koning van de Herodiaanse dynastie.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    93

Romeinse Rijk

De schrijver Josephus Flavius (°Jeruzalem 37 +Rome ±100) schrijft Geschiedenis van de Joden.

23 aug: Romeins generaal Gnaius Julius Agricola (°Forum Julii FR 13 juli 40 +23 augustus 93) ovelijdt.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    94

Chinese Rijk

General Ban Chao neemt Kashgar in, en bezet daardoor het hele Tarim bekken. De stad ligt in de Taklamakanwoestijn, aan de voet van het Pamirgebergte.

Keizer An van de Han Dynastie van China overlijdt. Hij is de laatste keizer van deze dynastie.

Romeinse Rijk

Keizer Titus Flavius Domitianus heropent de Curia Julia op het Forum Romanum. Dit is de vergaderplaats van de Romeinse senaat. Het gebouw werd vernield in de grote brand van Rome in het jaar 64.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    95

Romeinse Rijk

Sextus Julius Frontinus (°35 +103) wordt curator aquarum, waardoor hij toezicht krijgt over de aquaducten.

Keizer Titus Flavius Domitianus wordt consul, en daarmee de hoogste magistraat van Rome.

 Adoptief Keizers

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    96

Romeinse Rijk - Domitianus - Adoptief-Keizers - Nerva

18 sep: keizer Titus Flavius Domitianus (°51 +96) wordt vermoord, met medeweten van zijn eigen vrouw Domitia. Dit betekent het einde van de Flavische dynastie.

In Rome worden de Adoptief-Keizers geļnstalleerd (tot 192). Het systeem bestaat eruit dat de opvolgende keizers worden aangeduid door adoptie. Deze periode is een hoogtepunt van het Romeinse Rijk.

18 sep: Marcus Cocceius Nerva (°Narnia Umbriė ±30 +Rome 98) wordt keizer. Na muiterij van de pretorianen adopteert hij de Spanjaard Marcus Ulpius Trajanus (°Sevilla 18 september 53 +Selinus Ciliciė 8 augustus 117).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    97

Christendom

Paus Clemens I (°Rome +Chersonesos Krim) wordt opgevolgd (of in 98?) door paus Evaristus (°Betlehem +Rome ±107).

Romeinse Rijk - Trajanus

Marcus Ulpius Trajanus (°Sevilla 18 september 53 +Selinus Ciliciė 8 augustus 117) wordt stadhouder van Germania Superior.

Samen met Lucius Verginius Rufus (°±14 +97) wordt hij consul in het Romeinse Rijk.

Publius Cornelius Tacitus (°±55 +120) wordt later ook tot consul verkozen.

Keizer Marcus Cocceius Nerva (°Narnia Umbriė ±30 +Rome 98) duidt Marcus Ulpius Trajanus (°Sevilla 18 september 53 +Selinus Ciliciė 8 augustus 117) aan als zijn opvolger.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Galliė - Germanen - Romeinse Rijk

De nieuwe keizer Trajanus zorgt voor een definitieve overeenkomst voor het bestuur aan de Rijn.

* Germania Inferior is het gebied van het huidige Nederland en Oost Belgiė.

* Belgica is de Romeinse provincie die nu westelijk Belgiė vormt.

In elk van de provincies krijgt een stam een "civitas", die elk bepaalde stedelijke rechten krijgen.

98

Romeinse Rijk - Trajanus - Tacitus

Keizer Marcus Cocceius Nerva (°Narnia Umbriė ±30 +Rome 98) overlijdt.

Veldheer Marcus Ulpius Trajanus (°Sevilla 18 september 53 +Selinus Ciliciė 8 augustus 117) wordt keizer van Rome (tot 117). Hij legt beperkingen op aan de Christenen.

Publius Cornelius Tacitus (°±55 +120), Romeins geschiedschrijver, refereert in Germania naar de Germanen. In zijn werk Historiae schrijft hij de geschiedenis van het keizerrijk van 69 (onder keizer Galba) tot 96 (onder keizer Domitianus). Verder werkt hij aan Annales, waarin de geschiedenis vanaf de dood van keizer Augustus (in 14) tot keizer Nero aan de macht is (68). Het boek zal niet klaar zijn voor Tacitus overlijdt.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    99

Chinese Rijk

Tegen het einde van de 1ste eeuw heeft China zijn oude macht teruggewonnen. Ze reizen tot de Perzische golf, en hebben Turkestan veroverd.

Indiė

Indische afgezanten trekken naar keizer Marcus Ulpius Trajanus in Rome om de invallen van de Kushan aan te klagen.

Koning Kanishka van de Kushan verkondigt het Boeddhisme in de grootste delen van Centraal Aziė.

Romeinse Rijk

Keizer Marcus Ulpius Trajanus (°Sevilla 18 september 53 +Selinus Ciliciė 8 augustus 117) doet te voet zijn intrede in Rome, waar hij goed ontvangen wordt. Hij slaagt erin om op goede voet te leven met de Senaat.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    100

Afrika

Er ontstaan Romeinse kolonies aan de noordkusten van Afrika: Timgad  of Thamugas (in het huidige Algerije) en Lambaesis / Numidiė (in het huidige Libiė). Alleen in Timgad wordt een Romeins legioen gestationeerd. De stad blijkt veel te groot te zijn opgevat, en een groot deel ervan blijft onbewoond.

Rond deze tijd ontstaat ook de stad Alexandriė, van waaruit het Christendom verspreid wordt.

Midden Amerika - Mexico

In de bergen ten zuiden van het Titicacameer, begint men in Teotihuacįn grote bouw- en irrigatiewerken. De stad groeit uit tot een machtige staat, die tot 375 bestaat. Meer en meer mensen verhuizen naar de stad.

De piramides van de Zon en de Maan worden opgericht.

Noord Amerika

Opkomst van de cultuur van de Anasazi, de Hohokam en Mogollon in het zuidwesten van Noord Amerika.

Romeinse Rijk - Agrippa

Koning Herodes Agrippa die zich in Rome vestigde, overlijdt.

Keizer Marcus Ulpius Trajanus (°Sevilla 18 september 53 +Selinus Ciliciė 8 augustus 117)geeft de opdracht om goedkope leningen te verschaffen aan landbouwers. Ook moet koren worden verdeeld onder de armen. Hij voert economische hervormingen door, en devalueert de munt

Publius Aelius Trajanus Hadrianus (°24 januari 76 +10 juli 138) huwt met Vibia Sabina (+136).

Laatste wijziging 06-06-2009 - Toevoegen nieuwe gegevens
22-05-2007 - Nieuwe iconen
09-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl