A - B
C - D
E - F
G - H
I - J
K - L
M - N
O - P
Q - R
S - T
U - V
W - X
Y - Z
Getallen
Leeftijd & Tijdsduur
Uren & Dagen

Getallen

       
unus één 1 primo eerste, ten eerste
duo twee 2 secundo tweede, ten tweede
tres / tria drie 3 tertio / tertiam derde, ten derde
quattuor vier 4 quarto / quartus vierde, ten vierde
quinque vijf 5
sex zes 6
septem zeven 7
octo acht 8
nono / novem negen 9
decem(o) tien 10
undecim elf 11
duodecim twaalf 12
tredecim dertien 13 decimotertio dertiende
quattordecim veertien 14
quindecim vijftien 15
sedecim zestien 16
septemdecim zeventien 17
  achttien 18
decimonone negentien 19
 

viginti twintig 20 vicesimo twintigste
triginta dertig 30 tricesimo dertigste
quadraginta veertig 40
quinquaginta vijftig 50
sexaginta zestig 60
septuaginta zeventig 70
octoginta tachtig 80
nonaginta negentig 90
centum honderd 100 centesimo honderdste
ducenti tweehonderd 200 duodecim(us) tweehonderdste

 

 

Samengesteld door Georges Brems & Bert Vleugels

 

Laatste wijziging 20-05-2013 - Toevoeging nieuwe woorden & correcties
11-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl