A - B
C - D
E - F
G - H
I - J
K - L
M - N
O - P
Q - R
S - T
U - V
W - X
Y - Z
Getallen
Leeftijd & Tijdsduur
Uren & Dagen

O

   

P

 
o. / ob. (obiit) overleden   p. (pater) vader
ob defectum rationis et
loquelae
vanwege verlies van verstand
en spraak
  p. (paterinus) peter
  pagimagister burgemeester
obdormivit is ontslapen   pagus dorp
obierunt zijn overleden   par. (parentes) ouders
obiit is overleden   parens / parentis ouder, vader
ob.s.p. (obiit sine prole) kinderloos gestorven   parentela(e) familie, verwantschap
obire sterven, overlijden   parentes ouders
obstetrix vroedvrouw   pariter tegelijkertijd
obtinere verkrijgen, bekomen   parochus parochiepriester
occisus gedood, vermoord   pars deel
octennis acht jaar oud   partim gedeeltelijk
octo acht   partus bevalling of pasgeboren kind
octogenarius tachtiger, tachtigjarige   parvula heel klein kind
octoginta tachtig   pater / patris vader
oes. (omnes) allen   pater ignoratus onbekende vader
olim vroeger   pater nescitur vader niet gekend of niet
genoemd
omisses weggelaten, vergeten    
omnes allen   paternitas vaderschap
      paternus / patrius vaderlijk
orator / oratrix aanvrager / aanvraagster   patr. (paterinus) peter
orbus / orba blind of ouderloos   patria land, vaderland
 

oriundus / oriunda afstammend van ...   patrinus /
patrina
doopheffer, peter /
doophefster, meter
orphanus / orphana halve wees, maar één ouder
meer hebbend (geen vader
of geen moeder)
 
    patrini peter en meter
    patris van de vader
ortus afkomstig   patruus oom van vaderszijde
      pauper arm
      pauperculus / paupercula arme man, arme vrouw
      pedes / peditis voetganger
      penultima de voorlaatste dag (van
de maand)
       
      per (me) door (mij)
      per procurationem door volmacht
      persistere volharden, staanhouden
      phtisis pest
      placide vreedzaam
      platea straat
      pleb. (plebanus) pastoor
      plebanus pastoor
      pluris alii meer anderen
      poena straf
      post na, nadien, nadat
      po(st) meridianum / meridianus na de middag, namiddag
       
 

      post(h)umus /
post(h)uma(e)
(kind) geboren na de dood van
de vader (zoon / dochter)
     
      postquam nadat
      postridie de volgende dag
      p.p. (parentes) ouders
      praedictus voornoemd, eerder vermeld
      pra(e)dio gisteren
      prae, pro voor
      praegnans zwanger
      praeter wegens, behalve
      praetor schout, meier
      praevie tevoren
      praeviis met vrijstelling
      praevius voorafgaand
      precedente voorafgaande
      presbyter priester
      presentia aanwezigheid
      presentibus testibus in aanwezigheid van de getuigen
      pridie de vorige dag, gisteren,
de dag ervoor, de dag voordien
       
      primo genitus /
primo genita
eerstgeborene (zoon /
dochter)
     
      primus / prima eerste kind, eerstgeboren
(zoon / dochter)
       
      princeps prins
 

      pro, prae voor
      procreare verwekken, voortbrengen
      proclamatio huwelijksafkondiging, ban, roep
      proles / prolis kind, kroost, nageslacht
      prope dichtbij
      propter wegens, omwille van, volgens
      pro qua / pro quo in wiens plaats
      pro se et suis voor hem en de zijnen
      p.t. (pro tempore) voor de tijd van
      pro tempore voor de tijd van
      puer / puera / pueri knaap / meisje / kinderen
      puella meisje
      puerpera kraamvrouw
      puerulus baby, heel klein kind
      pupillus moederloos, pleegzoon, pupil

 

 

Samengesteld door Georges Brems & Bert Vleugels

 

Laatste wijziging 20-05-2013 - Toevoeging nieuwe woorden & correcties
16-05-2009 - Toevoeging nieuwe woorden
11-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl