A - B
C - D
E - F
G - H
I - J
K - L
M - N
O - P
Q - R
S - T
U - V
W - X
Y - Z
Getallen
Leeftijd & Tijdsduur
Uren & Dagen

M

   

N

 
m. (mater) moeder   n. (natus) geboren
macies magerheid, schraalheid   naalis. (naturalis) natuurlijk, echt
magister meerdere, aanvoerder,
meester
  nam want
    nat. (natus) geboren
magnus groot (s)   nativitas / nativitatis geboorte
magnus dux groothertog   nativus geboortig
majorennis meerderjarig   naturalis onwettig (buiten het huwelijk)
majores voorouders, voorvaderen   natus / nata geboren
mamburnus momboir, voogd   nec non en eveneens
mane vroeg in de morgen   necessitas noodzaak
manu propria eigenhandig   neonatus pasgeboren
marchio markgraaf   neosponsi jonggehuwden
maritus /
marita
gehuwde man, bruidegom / gehuwde vrouw, bruid   nepos /
nepotis
kleinzoon of neef /
kleindochter of nicht
 
maritatus / maritata gehuwd   nesciens scribere niet kunnende schrijven
mariti echtpaar   nescius onkundig
masculinus mannelijk   NN (nomen nescio) naam onbekend
mater / matre / matris moeder   nobilis adel, edel
materna meter   noctis nacht
maternitas moederschap   nocturnus nachtelijk
maternus moederlijk   noe. / noie. (nomine) in naam van, met als naam
matertera tante van moederszijde   nomen / nomina naam / namen
matricularius koster   nomen nescio naam onbekend
matrimonii vinculo
copulati sunt
zijn verbonden door de band
van het huwelijk
  nomine in naam van, met als naam
  nonagenarius negentigjarige, negentiger
matrimonium huwelijk, huwelijkse echt   nonaginta negentig
 

matrimonium
contraxerunt
ze hebben het huwelijk gesloten, ze zijn getrouwd   nonam negen (uur)
  nondum nog niet
matrina doophefster, meter   nono / novem negen
mature tijdig, vroegtijdig   noster onze
matutinus / matutina in de morgen, vroeg   notabene let wel
mea mijn   notabilis de aanzienlijkste, de
voornaamste
media noctis middernacht    
medietas helft   nothus onwettig, bastaard, onecht
mendicans / mendicus bedelaar   novennus negen jaar oud
mensis / mensium maand / maanden   nubilis huwbaar
mercator koopman   nudius tertius eergisteren
mergendis dopeling   nunc nu
meridiem / meridies middag, op de middag   nuncupatio mondelinge aanwijzing van
een erfgenaam
miles / milites soldaat    
minorennis minderjarig   nuntius gerechtsbode
minorese minderjarige   nuper onlangs
missa angelica engelenmis, begrafenismis voor kinderen   nupta / nuptae gehuwde, getrouwde, bruid
    nuptus gehuwd, getrouwd
mixtus gemengd   nuptia / nuptiarum huwelijksfeest, bruiloft
mixtus gradus consanguinitatis wanneer bv. een kleinzoon van een echtpaar met een achterkleindochter trouwt   nuptiae bruiloft
  nuptialis betreffende de bruiloft
  nuptiare huwen, trouwen, in de echt
treden
modo onlangs    
molendinarius molenaar   nupturus / nuptura bruidegom / bruid
molitor molenaar   nuptus huwelijk, echt
monitiones huwelijksafkondiging   nutricis pleegmoeder, opvoedster
morbis door ziekten      
morbus ziekte      
 

moribundorum sacramenta de sacramenten der stervenden      
mors overlijden      
mort. (mortuus / mortua) dood      
mortuus / mortua gestorven, dood, overleden      
mtrm. matrimonium      
muliebris vrouwelijk      
mulier / mulieris vrouw      
multis aliis met vele anderen      
mundeburdus /
mundiburdus
voogd      
       
munitus voorzien van      

 

 

Samengesteld door Georges Brems & Bert Vleugels

 

Laatste wijziging 20-05-2013 - Toevoeging nieuwe woorden & correcties
11-04-2012 - Toevoeging nieuwe woorden
16-05-2009 - Toevoeging nieuwe woorden
11-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl