A - B
C - D
E - F
G - H
I - J
K - L
M - N
O - P
Q - R
S - T
U - V
W - X
Y - Z
Getallen
Leeftijd & Tijdsduur
Uren & Dagen

S

   

T

 
sabbatum zaterdag   tactus getroffen, gewond
sacel. (sacellanus) kapelaan   tamen toch
sacellanus kapelaan
(de latere onderpastoor)
  tandem eindelijk, tenslotte
    tanquam als, zoals
sacellum kapel   tempestive tijdig
sacerdos priester   templo kerk
sacrista(nus) misdienaar, koster   tempore clauso in de gesloten tijd
saepius meerdere malen   tempore necessitatis in tijd van nood
sanctus heilig   tertiam / tertio derde
sartoris kleermaker   testes / testis getuigen
satrapa stadhouder   thorum / thorus bed (d.w.z. huwelijk)
scabinus schepen, wethouder,
stoelbroeder
  transiens reiziger
    translatus overgebracht
sc. (scilicet) namelijk, te weten   tredecim dertien
scilicet namelijk, te weten   tregemini drieling
scolas scolaster, opzichter van kloosterscholen   tres / tria drie
    tribus gilde, vereniging, geslacht, stam
scripsit: heeft geschreven   tricenarius dertigjarige, dertiger
sct. / st. (sanctus) heilig   tricesimo dertigste
secundo twee, ten tweede   triennis drie jaar oud
sed maar   trigamus drie maal getrouwd geweest
sedecim zestien   triginta dertig
semen / seminis zaad, kroost, spruit, nageslacht   tumulatus begraven
 

semiennis een half jaar oud   tutela(e) voogdij
semiterie kerkhof   tutor / tutrix voogd / voogdes / regent
sen. (senior) de oudere      
senectus / senectutis ouderdom, hoge leeftijd      
senex / senis oud, bejaard, grijsaard      
senexadolescens oude jongman, oude vrijer      
senilicus oud mannetje      
senilis afgeleefd, vervallen      
senio confectus door ouderdom uitgeput      
senior de oudere, de oudste      
senii / senium ouderdomszwakte      
septem zeven      
septemdecim zeventien      
septem dies zeven dagen      
septennis zeven jaar oud      
septimana week, zeven dagen      
septimus (filius ...) zevende zoon (hem worden bijzonder gaven toegewezen)      
       
septuagenarius zeventiger, zeventigjarige      
septuaginta zeventig      
septuennis zevenjarige      
sepulchrum grafplaats, grafmonument      
 

sepulta / sepultus / sepulte / sepulti begraven      
       
... in choro in het koor begraven      
... in cemeterio op het kerkhof begraven      
... in ecclesia in de kerk begraven      
... in ecclesia navi in het schip van de kerk begraven      
... in templo in de kerk begraven      
sepultura begrafenis      
servitutus rerum erfdienstbaarheden      
sesquiennis van anderhalf jaar      
sex zes      
sexagenarius zestigjarige, zestiger      
sexaginta zestig      
sexennis zes jaar oud      
sexus geslacht      
sic zo, op deze wijze, op deze manier      
       
sicut zoals, alsof      
sicut et zoals ook      
signatura handtekening      
silva bos, woud      
similis gelijk      
 

sine zonder      
sit venia verbo men veroorlove de uitdrukking      
sive ofwel      
soboles / sobolis afstammeling, telg, kind      
socer (soceri) schoonvader (s)      
socrinus schoonbroer, zwager      
socrus schoonmoeder      
solemnicatio huwelijksvoltrekking      
solemnisatus (is) bevestigd, ingezegend      
solemniter plechtig      
solum alleen      
soluta ongehuwde vrouw      
solutus ongehuwde man      
solvit heeft betaald      
soror zuster      
sororius zwager      
spiritum exhalavit blies de laatste adem uit      
spoliationes vernieling, brandstichting      
spons. (sponsus / sponsa / sponsalia / sponsalium) bruidegom / bruid      
       
sponsalia verloving, trouwbeloften, ondertrouw, verlovingsfeest, bruidsschat      
       
       
sponsor(is) borg, doopheffer, getuige      
spurius / spuria bastaard, natuurlijk onwettig kind (onwettige zoon / dochter)      
       
ss. (subscripsi) ik heb ondertekend      
statim terstond      
status animarum lijst van de parochianen      
stirp(i)s stam, familie, afstammeling      
stultus / stulta zot, gek      
sub onder, omstreeks, tegen      
sub conditione onder voorwaarde (bijv. bij
nooddoop)
     
       
subdites inwoner, ingezetene      
subitanee plots, ineens      
subito plotseling      
sub juramento onder ede      
submersa /sis / sus verdronken      
subscripsi ik heb ondertekend      
subsequens (hieronder) volgend      
subsignerant hebben ondertekend      
sub urbe buiten de stad      
sub vesperam tegen de avond      
succursalis hulpkerk      
sui juris onafhankelijk, zonder toestemming      
       
 

summo mano 's morgens vroeg      
sunt (zij) zijn      
superstes / superstitis overlevend, nakomeling      
supplevit trad op in de plaats van      
supradictus bovengenoemd, eerder
vernoemd
     
       
surdaster hardhorig      
surdus doof      
surdus et mutus doofstom      
susc. suscepertunt, suscepit, susceptor, susceptrix      
     
suscepit / susceperunt heeft / hebben ten doop
gehouden
     
       
susceptor (susceptores)
/ susceptrix
doopheffer (s), peter(s) /
doophefster, meter
     
     
susceptorum van de doopheffers      
suscipere ontvangen, heffen, ten doop houden, doopgetuige zijn      
       
suscipientibus met als doopgetuigen      
sutor schoenmaker      
suum / sua / suus zijn / haar / hun      

 

 

Samengesteld door Georges Brems & Bert Vleugels

 

Laatste wijziging 20-05-2013 - Toevoeging nieuwe woorden & correcties
16-05-2009 - Toevoeging nieuwe woorden
11-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl