A - B
C - D
E - F
G - H
I - J
K - L
M - N
O - P
Q - R
S - T
U - V
W - X
Y - Z
Getallen
Leeftijd & Tijdsduur
Uren & Dagen

A

   

B

 
a, ab van, van de(r)   bannus huwelijks)afkondiging
abba, abbatis abt   bap. / bapt. is gedoopt
abbatissa abdis   baptisatus / baptizatus gedoopte (zoon)
abbatia abdij   baptisata / baptizata gdoopte (dochter)
abiit hij / zij is vertrokken   baptisma / baptismatis / baptismus doopsel
ab infantia vanaf de kinderjaren    
ab intestato bij overlijden zonder testament   baptizatus / baptizata de gedoopte
ab obstetrice baptisatus
est
gedoopt door de vroedvrouw   beatea memoriae zaliger gedachtenis
    beg(g)ina begijn
abrogatio intrekking, afschaffing of
opheffing der wet
  benedictio inzegening (van het huwelijk)
    benefacere schenken, (letterlijk: weldoen)
absente corpus (/corpore) (lijkdienst) zonder lijk   biduante op de tweede dag erna
absoluta et extrema unctione munitus voorzien van de absolutie en het laatste Oliesel   biduo op de tweede dag
  biennis / biennalis twee jaar oud
absolutio absolutie   binati filii tweeling
absque zonder   bigamus twee keer getrouwd
absque dubio zonder twijfel   binubus man die voor de tweede keer
getrouwd is
ac en    
acatholicus niet katholiek   bona goederen
accepto necessitatis baptismo ab obstetrice na het ontvangen van de nooddoop door de vroedvrouw   braxator brouwer
  brevi kost
actis bannis na het roepen (bannen)      
actum geschied      
ad aeternitum trans (abiit) ging naar de eeuwigheid, naar de eeuwigheid vertrokken      
     
 
ad hunc actum requisitis gevraagd voor het opmaken van deze akte      
     
 

adinstar even groot, gelijkend      
adjudicare toewijzen, toekennen (bv. bij verkoop)      
     
 
ad matrimonium inscripti ingeschreven bij het huwelijk      
administratis bediend      
adolescens jongeling, ongehuwd
vrijgezel
     
       
adoptivus door adoptie tot stand gebracht      
ad Patres naar het rijk der vaderen      
adscriptus glebae lijfeigene      
adstitit was aanwezig      
ad tempus tijdelijk      
ad tempus vitae levenslang      
adultus / adulta volwassen, opgroeiend
overspelig
     
       
adulter overspelig      
adulterium echtbreuk      
ad valorem berekend, naar waarde      
adventivus bruidschat
(niet door de vader gegeven!)
     
     
 
ad verbum woordelijk, letterlijk      
ad vitam levenslang      
advocatus baljuw      
aegritudine quadam door een ziekte      
aegrotavit was ziek      
 

aegrotus ziek      
aequalis gelijk      
aet. aetatis      
aetas leeftijd      
aetatis in de leeftijd van      
aetatis provectae op gevorderde leeftijd      
aetatis suae... op de leeftijd van      
affidati ondertrouw, trouwbelofte, verloving      
       
affidatus verloofd      
affinitas / affinitates aanverwantschap      
ager akker, veld      
agere doen, handelen
(ook: de varkens hoeden)
     
       
agnatio / agnata bloedverwant van vaders /
moeders zijde
     
     
 
agynus man zonder vrouw      
alegenus / aliegena geboren "in den vreemde"      
alias anders genoemd      
alienigenus buitenlander      
alii(s) et alii en anderen      
aliquis / aligua iemand, een of andere      
aliquot enige      
 

aliunde elders      
allegatus est pro patre aangewezen als vader      
allodium volle eigendom van de bezitter      
altare altaar      
alter (een) ander      
altera die de volgende dag      
alutarius leerlooier      
ambo beiden      
ambo hic nati beiden hier geboren      
amens krnakzinnig      
a me pastoris baptizatus door mij pastoor gedoopt      
amicus / amica bevriend, verwant, vertrouwd      
amita tante, zuster van de vrouw      
an of (in vragende zin)      
ancilla dienstmeisje      
ancilla nutriens voedster      
anilitas ouderdom      
annalis jaarlijks, één jaar oud      
anniversarium verjaardag, jaardag, jaargetijde      
anno, anno domini in het jaar, in het jaar des
heren
     
       
annorum ... op de leeftijd van ...      
anonimus / anonima naamloos      
ante voor, voordien      
antea vroeger, voordien, op een
eerder tijdstip
     
       
 

antecessor voorganger      
antedictus voornoemde      
ante die pridie eergisteren, (letterlijk: de
dag voor gisteren)
     
       
ante meridiem voormiddag      
antiquus / antiqua oud, bejaard, voorvaderen      
apoplexia beroerte      
apud bij, voor      
apud acta bij volmacht      
archidux aartshertog      
archiepiscopus aartsbisschop      
articulo mortis bij het sterven, bij het overlijden      
ascendens voorgaand, opklimmend      
asser(u)ere bekennen, bevestigen, beweren      
assertione volgens      
assignare aanwijzen, toewijzen      
assignatus gevolmachtigde      
astans (astantibus) aanwezige(n)      
astare aanwezig zijn      
asthmate door asthma      
atque en      
attestatio bewijsschrift      
attestatio de vita bewijsschrift van leven      
attingens bereikend (van een leeftijd)      
a.u.s. (actum ut supra) datum als voorgaande      
autem echter      
avi grootouders      
avia grootmoeder      
avunculus (loco avunculi) moeders broer, oom van moederskant (doopgetuige)      
       
avus grootvader      

 

 

Samengesteld door Georges Brems & Bert Vleugels

 

Laatste wijziging 20-05-2013 - Toevoeging nieuwe woorden & correcties
11-04-2012 - Toevoeging nieuwe woorden
16-05-2009 - Toevoeging nieuwe woorden
11-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl