A - B
C - D
E - F
G - H
I - J
K - L
M - N
O - P
Q - R
S - T
U - V
W - X
Y - Z
Getallen
Leeftijd & Tijdsduur
Uren & Dagen

Q

   

R

 
q.q. (qualitate tua) in de hoedanigheid van   ratione dubii om reden van de twijfel
quadragenarius veertigjarige, veertiger   realiter / realis werkelijk
quadraginta veertig   rectum rectum, rechtvaardig
quadriennes vierjarig   regina koningin
qualitate tua (q.q) in de hoedanigheid van   registrum lijst, register
qualiter zoals, hoe   registrum baptizatorum doopregister
quam / quem welk (bij kind) (mnl. / vrwlk)   registrum defunctorum overlijdensregister
quamquam ofschoon   registrum matrimonio huwelijksregister
quarto / quartus vierde   registrum junctorium huwelijksregister
quattuor vier   registrum mortuorum overlijdensregister
quattuordecim veertien   rel. (relicta) relictus
quia omdat   relicta weduwe, nagelatene
quidam de een of andere   relictus weduwenaar, nagelatene
quidem inderdaad, zeker   ren. (renatus) wedergeboren
quindecim vijftien   renatus wedergeboren
quinquagenarius vijftigjarige, vijftiger   repudiatus / repudiata gescheiden
quinquaginta vijftig   residet woont, verblijft
quinque vijf   retulit aan het licht brengen
quinquennis vijfjarig   revalidatus achteraf gewettigd
quo waarheen, waardoor   rex koning
quod dat (betrekkelijk)   ristrictus stiefvader
quod attestor hetgeen ik bevestig, dat wat
ik bevestig
  rite naar behoren
    Romanum imperator Rooms keizer
quod testor hetgeen ik getuig      
quondam eertijds, voorheen, vroeger
wijlen
     
       
quoque ook      

 

 

Samengesteld door Georges Brems & Bert Vleugels

 

Laatste wijziging 20-05-2013 - Toevoeging nieuwe woorden & correcties
11-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl