-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 20 jaar       + 20 jaar 
 301  321  341  361  381

 

361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Alemannen

De Alemannen vallen Augusta Vindelicorum (nu: Augsburg) binnen en veroveren de stad.

361

Chinese Rijk

Keizer Ai Di (als opvolger van keizer Mu Di) in de Jin dynastie.

Romeinse Rijk - Constantius II - Claudius Julianus

Keizer Constantius II (°Sirmium 7 augustus 317 +3 november 361) trekt met zijn legers naar Gallia en Britannia, om daar Julianus te helpen. Onderweg sterft hij in de buurt van Cilicië, en duidt Julianus als zijn opvolger aan.

3 nov: keizer Constantius II overlijdt ten gevolge van hevige koorts.

Flavius Claudius Julianus (°3 november 331 +Ctesiphon Perzië 26 juni 363) wordt keizer Julianus Apostata / de Afvalllige. Hij is een neef van Constantijn de Grote, wordt als christene opgevoed, maar wijst later het christendom af en stelt vervolging op hen in. Hij doet zijn best om de originele Romeinse religie in het rijk te herstellen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    362

Griekenland - Klein Azië

De stad Nicaea wordt door een zware aardbeving zwaar beschadigd.

Romeinse Rijk - Julianus Apostata

Keizer Julianus Apostata (°3 november 331 +Ctesiphon Perzië 26 juni 363) laat weten dat hij heidens is. Hij kondigt de godsdienstvrijheid af.

Wel verbiedt hij om aan de christenen Rhetorica (welsprekendheid) en Grammatica (systematiek van een taal) te leren.

Op bevel van Julianus Apostata worden Johannes en Paulus gedood. Ze worden hierdoor martelaren voor het christelijk geloof.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    363

Japanse Keizerrijk

Het Japanse Yamato-rijk heerst gedurende drie eeuwen over Korea (tot 662).

Jordanië - Petra

19 mei: de stad Petra wordt verwoest door een zware aardbeving.

Romeinse Rijk - Julianus Apostata

26 jun: keizer Julianus Apostata (°3 november 331 +Ctesiphon Perzië 26 juni 363) overlijdt in de buurt van Bagdad, op een veldtocht tegen Shapur II de Grote, de koning (sjah) van het Nieuw Perzische Rijk uit de dynastie van de Sassaniden.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    364

Romeinse Rijk - Valentinianus

17 feb: keizer Flavius Jovianus (°±332 +Dadastana 17 februari 364) overlijdt in de buurt van het huidige Ankara, waarschijnlijk ten gevolge van vergiftiging.

26 feb: Flavius Valentinianus (°Cibalis 321 +Brigetio 17 november 375) is tribuun van de lijfwacht van Julianus en wordt door het leger tot keizer Valentinianus I van Rome uitgeroepen. Hij blijft aan de macht tot 375. Hij benoemt zijn broer Valens tot medekeizer over het oostelijk deel van het Romeinse Rijk.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    365

Noord Afrika

Langs de noordkust van het Afrikaanse continent vindt een zware aardbeving plaats. Hierdoor worden de steden Alexandrië, Apollonia, Ptolemais, Leptis Magna, Oea (nu: Tripolis) en Sabratha.

Constantinopel

28 sep: keizer Flavius Julius Valens (°328 +Adrianopel 9 augustus 378) is niet in Constantinopel. Van die gelegenheid maakt Procopius (°±326 +Nacolia 27 mei 366) gebruik, komt in opstand en roept zichzelf uit tot keizer.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Alemannen

2 jan: de Alemannen steken de Rijn over, en vallen massaal het Romeinse Rijk binnen.

366

Chinese Rijk

Keizer Fei Di (als opvolger van keizer Ai Di) in de Jin dynastie.

Christendom

24 sep: paus Liberius (+Rome 24 september 366) overlijdt.

1 okt: paus Damasius I (°Guimarăes ±305 +Rome 11 december 383), bekend om zijn grafschriften voor martelaars, volgt paus Liberius op.

Constantinopel

Slag van Thyatria: keizer Flavius Julius Valens (°328 +Adrianopel 9 augustus 378) verslaat de legers van tegen-keizer Procopius (°±326 +Nacolia 27 mei 366). Hiermee wordt de opstand van Procopius definitief onderdrukt. Op 27 mei wordt Procopius geëxecuteerd.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Alemannen

Slag bij Sulz am Neckar: de strijders van de Alemannen worden door de Romeinse legioenen van keizer Valentianus I (°Cibalis 321 +Brigetio 17 november 375) aangevallen.

367

Azië - Boeddhisme - Tibet

De eerste boeddhistische zendelingen die in Tibet aankomen uit Nepal, stichten missieposten in het hoogland.

Dacië - Romeinse Rijk

Er begint een felle strijd tussen de Visigothen en de Romeinse legers van keizer Valens (°328 +Adrianopel 9 augustus 378). De strijd zal tot 369 aanslepen.

Romeinse Rijk - Brittannië

jun - barbarica conspiratio:  Picten (uit noord Schotland), Scoten (uit noord Ierland) en  Attacotti plunderen het noorden van de Romeinse provincie Brittannia - ze vallen net ten zuiden van de muur van Hadrianus het land binnen.

Tegelijkertijd vallen Franken (uit midden Duitsland) en Saksen (uit noord Duitsland) de kusten van Gallië aan.

De Romeinen slagen er echter in de invallers te onderdrukken en de orde te herstellen. Na een jaar strijd verlaten ze het gebieden ten noorden van de muur van Hadrianus voorgoed.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Alemannen

De Alemannen worden door de Romeinse legioenen van keizer Valentianus I (°Cibalis 321 +Brigetio 17 november 375) aan de Rijn verslagen.

368

Britannia - Romeinse Rijk

Flavius Theodosius voert de legers van de Romeinen aan, en slaagt erin om de provincie Britannia opnieuw te veroveren.

Christendom

jan: Bisschop Hilariusvan Poitiers (°Poitiers 315 +januari 368) - ook bekend onder de naam Athanasius) - overlijdt.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    369

Japanse Keizerrijk

In het zuiden van Korea sticht een Japanse expeditieleger de nederzetting Mimana.

Perzische Rijk

De Romeinse vazalstaat Armenië wordt bezet door koning Shapur II van het Perzische Rijk.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Alemannen

Keizer Valentianus I sluit een vredesverdrag met koning Macrianus van de Alemannen.

Hunnen

Rond deze tijd vallen de Hunnen het oosten van Europa binnen, en veroorzaken hiermee grote volksverhuizingen. Ze vallen de Alanen aan.

370

Ceylon

Koning Upatissa van Ceylon volgt koning Buddhadasa op.

Egypte - Alexandrië

Geboorte van Hypatia (°370 +415). Ze wordt later de eerste Griekse wiskundige en filosofe.

Griekenland - Orthodoxe kerk - Basileios de Grote

Basileios de Grote is metropoliet van Cesarea. Hij stelt de regels op die voor de Griekse monniken bindend zullen zijn.

Visigoten

Rond deze tijd worde Alarik I geboren (°Peuce ±370 +Cosenza 410). Hij wordt later koning van de Visigoten.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    371

Lycaonië

Ontstaan van de provincie Lycaonië, ten noorden van het Taurusgebergt in het huidige zuidelijk Turkije.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    372

Boeddhisme

Via China reikt het Mahayana boeddhisme nu tot in de streek van het huidige Korea, Koguryo.

Chinese Rijk

Keizer Xiao Wu Di (als opvolger van keizer Jian Wen Di) in de Jin dynastie.

Christendom

1 aug: bisschop Eusebius van Vercelli (°Sardinië 283 +Vercelli 1 augustus 372) overlijdt.

Hunnen - Germanen - Attila

De Hunnen stichten onder Attila een rijk in Hongarije, en onderwerpen verscheidene Germaanse stammen, waaronder de Alanen.

Visigoten

Tussen de visigotische koningen Athanarik (+25 januari 381) en Fritigern (+±380) ontstaat een burgeroorlog.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Franken - Saksen

Een groep Saksen wordt verslagen als ze door het gebied van de Frankische "foederati" trekken, in de buurt van Deuro (Diessen, ten westen van Eindhoven). De salische Franken trekken verder naar het zuiden door.

373

Alexandrië

2 mei: Athanasius (°Alexandrië ±295 +Alexandrië 2 mei 373), de patriarch van Alexandrië, overlijdt.

Constantinopel

Het aquaduct van Valens wordt in gebruik genomen. Met een lengte van ±100 km voert het water van de wouden in Thracië naar Constantinopel, waar het water ondergrond wordt opgeslagen. Dank zij het viaduct kan Constantinopel zich nu ontwikkelen tot een grote wereldstad.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Hunnen

De Hunnen verslaan de Alanen. Nu beginnen ze aan hun optocht naar het westen.

374

Carthago

Aurelius Augustinus (°Thagaste 13 november 354 +Hippo 28 augustus 430) opent een school voor Rhetorica (welsprekendheid) in Carthago.

Christendom

De bisschop van Milaan overlijdt. Hierdoor ontstaat een strijd tussen de orthodoxen en de arianen. Provinciaal gouverneur Ambrosius (°Trier 339 +Milaan 4 april 397) wordt opvolger als bisschop van Milaan.

Mayacultuur

4 mei: Atlatl Cauac wordt leider van de Teotihuacan (tot 9 juni 439). Zijn naam betekent zoveel als Speerwerper Uil.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Hunnen - Ostrogoten

De Visigoten vluchten bij de inval van de Hunnen naar de Karpaten en naar het Oostromeinse Rijk. De Ostrogoten worden door de Hunnen onderworpen. De Hunnen worden nl. door de Chinezen verjaagd, en trekken op naar het Westen. Ze onderwerpen de Germaanse volkeren en vernietigen het rijk van de Ostrogoten van koning Ermanarik, aan de Zwarte Zee.

De oostgermanen beginnen met de volksverhuizing naar het westen (tot 568), na de inval van de Hunnen en tot ze zich in Longobardië (Italië vestigen).

Vithimiris volgt koning Ermanarik op, nadat de laatste zelfmoord pleegde omdat hij zijn nederlaag niet kon verwerken..

375

Christendom

Paus Damasus I (°Guimarăes ±305 +Rome 11 december 383) verdedigt het leergezag van de bisschop van Rome, gebaseerd op de Petrustraditie. Uit dit ontwikkelingsproces ontstaat uiteindelijk het begrip paus (of papa) zoals we het nu kennen. Uiteindelijk erkent Theodosius de Grote de bisschop van Rome als "de verdediger van het ware geloof en hoogste gezaghebber van de kerk".

Indië

Maharadja Samudra-Gupta richt om zijn overwinningen te herinneren, in Prayaga (nu: Allahabad) een herdenkingskolom op.

Romeinse Rijk - Gratianus

Keizer Valentinianus I van Rome (°Cibalis 321 +Brigetio 17 november 375) regeert eerst samen me, en wordt daarna opgevolgd door zijn zoon keizer Flavius Gratianus (°Sirmium 18 april 359 +Lyon 25 augustus 383), die regeert tot 383.

17 nov: keizer Valentinianus overlijdt.

22 nov: keizer Flavius Valentinianus II (°371 +15 mei 392) komt op 4-jarige leeftijd op de troon en regeert over het west-Romeinse Rijk.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Visigoten - Hunnen - Romeinse Rijk

De Visigoten van Dacië - op de vlucht voor de Hunnen - worden door de keizer van Rome in het Romeinse Rijk toegelaten, op voorwaarde dat ze hun wapens inleveren.

In de strijd tegen de Hunnen is nu ook koning Vithimiris gesneuveld.

376

Indië

Chandra-Gupta II regeert over Indië. Hij is ook bekend onder de naam Vikramaditya.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Visigoten - Romeinse Rijk

Slag van de Wilgen: veldslag van de Romeinse legers en de Visigoten, aangevoerd door Fritigern.

377

Chinese Rijk

Chinees schilder Ku Kai Chih schildert De godin van de Rivier Lo.

Romeinse Rijk

Keizer Gratianus (°Sirmium 18 april 359 +Lyon 25 augustus 383) doet de uitspraak dat alle tegenstanders van het katholieke geloof vanaf nu ketters zijn.

Geboorte van Flavius Arcadius (°377 +mei 408), de oudste zoon van Theodosius I de Grote (°Cauca Spanje ±346 +Milaan 17 januari 395).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Alemannen - Romeinse Rijk

mei - Slag bij Argentovaria: de Alemannen vallen binnen in de streek van de Elzas (in de buurt van het huidige Colmar).

Het Romeinse leger wordt aangevoerd door Naniumus en Mallobaudes. De Alemannen worden aangevoerd door koning Priarius.

De Romeinen winnen de slag en koning Priarius sneuvelt.

378

Constantinopel - Christendom

Wijding van bisschop Gregorius Nazianzus (°329 +25 januari 389) van Constantinopel.

Mayacultuur

Vogel Jaguar I wordt de derde heerser van Yaxchilan.

Romeinse Rijk

Keizer Flavius Julius Valens (°Cibalis 328 +9 augustus 378) vaardigt een wet uit waardoor men zichzelf niet meer tot slaaf van een grootgrondbezitter mag verklaren.

Visigoten - Oostromeinse Rijk - Theodosius I de Grote

De Visigoten komen in het Oostromeinse Rijk in opstand tegen de hoge voedselprijzen.

9 aug - slag bij Adrianopel: de Visigoten verslagen de Romeinen in de slag bij Adrianopel (nu: Edirne, Turkije). Bij deze strijd sneuvelt keizer Valens (°Cibalis 328 +9 augustus 378).

De Visigoten vestigen zich in dit gebied.

Theodosius I de Grote (°Cauca Spanje ±346 +Milaan 17 januari 395) overwint de Sarmaten in Pannonië.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    379

Mayacultuur

Op last van leider Atlatl Cauac van Teotihuacan, moet generaal Siyah K'ak het gebied van Tikal veroveren (één van de grootste Maya-steden).

Nun Yax Ayin (= gekrulde neus) - de zoon van Atlatl Cauac - komt op de troon.

Perzische Rijk

Koning Shapur II sterft na 70 jaar geregeerd te hebben. Er ontstaat onenigheid over de opvolging.

Uiteindelijk volgt Ardashir II hem op als koning van de Sassaniden (tot 383).

Byzantium - Oostromeinse Rijk - Theodosius de Grote

Theodosius I de Grote (°Cauca Spanje ±346 +Milaan 17 januari 395) wordt uigeroepen tot keizer Theodosius I (tot 395), voor het oostelijk deel van het Romeinse Rijk. Hij wordt bijgestaan door zijn zonen Valentianus en Arcadius.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    380

Christendom

oktober: concilie van Zaragoza.

Indië

Samudra-Gupta overlijdt.

Oostromeinse Rijk - Theodosius de Grote

27 feb - edict Cunctos Populos: keizer Theodosius I de Grote (°Cauca Spanje ±346 +Milaan 17 januari 395), Gratianus (°Sirmium 18 april 359 +Lyon 25 augustus 383) en Valentinianus II (°371 +15 mei 392) vragen in het edict dat alle volkeren zich bekeren tot het trinitaire christendom (geloof van de heilige drievuldigheid). Daarmee bestempelen ze arianisme als ketters.

Laatste wijziging 21-06-2009 - Toevoegen van nieuwe gegevens
24-05-2007 - Nieuwe iconen
10-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl